Wie kan terecht bij CoachingKidz?

CoachingKidz houdt zich bezig met oplossingsgericht werken met kinderen en hun ouders die behoefte hebben aan opgroei- en opvoedingsondersteuning.

CoachingKidz biedt ondersteuning aan:

– kinderen met concentratieproblemen;

– kinderen met emotionele obstakels zoals angst, boosheid, verdriet etc.;

– kinderen met gebrek aan zelfvertrouwen;

– kinderen met sociale problemen, problemen met de omgang met    leeftijdsgenootjes;

– kinderen met faalangst;

– hoogbegaafde kinderen;

– kinderen met dyslexie, dyscalculie of andere leerproblemen.

Tevens biedt CoachingKidz opvoedingsondersteuning aan ouders, waarbij wordt ingegaan op alledaagse opvoedingsvragen en op het versterken van de communicatie met hun kinderen waardoor hun opvoedingscompetentie en hun zelfvertrouwen toeneemt.

Wat houdt Mindfulness voor kinderen in?

Het is een achtweekse aandachtstraining voor kinderen. 

Kinderen worden al heel jong geconfronteerd met allerlei prikkels. Dat is goed voor hun ontwikkeling, maar het kan ook soms wat teveel worden. Het is niet vanzelfsprekend om als kind om te gaan met alle prikkels om zich heen. Het ene kind klapt dicht, het andere wordt overmatig druk.

Toch kunnen we kinderen leren om beter om te gaan met die druk.  De door Eline Snel ontwikkelde methode Aandacht werkt! is er speciaal op gericht kinderen spelenderwijs nieuwe vaardigheden te leren ontdekken en toe te passen. Hierdoor weten ze zichzelf beter staande te houden, kunnen ze zich beter ontspannen en hun hoofd vol gedachten tot rust brengen. Hun zelfvertrouwen neemt zichtbaar toe. Van deze basisvaardigheid hebben ze hun hele leven voordeel.

De methode: Aandacht werkt!

Met behulp van praktische oefeningen en verhalen leert de methode kinderen omgaan met hun grote en kleine zorgen. De aanpak is volledig op maat van kinderen, en maakt gebruik van grappige en originele elementen zoals Stilzitten als een Kikker, Doe de Spaghetti-test, De Pauzeknop, de Piekerfabriek en de Dans van de Duizendpoot. Hierdoor ontstaat rust, betere concentratie, begrip en mildheid.

Voor wie is de Mindfulness training bedoeld?

De methode is geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar tot en met jongeren van 19 jaar. Elke leeftijdscategorie heeft een eigen aanpak.

Waar is de Mindfulness training op gebaseerd?

De methode Aandacht werkt! is in Nederland ontwikkeld op basis van de klassieke Mindfulness training van Jon Kabat-Zinn, de Mindfulness Based Stress Reduction Training, en wordt thans internationaal uitgerold.

Kan de Mindfulnesstraining ook individueel gevolgd worden?

De training kan zowel individueel als in groep gevolgd worden. Hiertoe wordt besloten na het kennismakingsgesprek.

Hoelang duurt deze training?

Aandacht werkt! wordt aangeboden in een 8-weeks programma, met telkens een sessie van een uur per week.

Waar vinden de trainingen plaats en op welke dagen en tijdstippen?

De trainingen worden gepland in onderling overleg met de geïnteresseerden. Ze vinden plaats in Amsterdam, IJburg en in Abcoude.

Wat is speltherapie?

Speltherapie is een speelse benadering van therapie, waarbij op een fantasierijke manier therapeutische principes en technieken worden toegepast in combinatie met spel.

Bij deze aanpak werk ik vanuit de overtuiging dat ieder kind goede redenen heeft om zich op een bepaalde manier te gedragen of zich te uiten. Ik ga dan ook samen met het kind op zoek naar de achterliggende positieve intentie van het ‘probleemgedrag’.

Ieder kind heeft bovendien zijn eigen gebruiksaanwijzing.  Het ene kind gebruikt vooral zijn verstand en handelt en communiceert bijgevolg ook verstandelijk. Het ander kind daarentegen gebruikt zijn gevoel en handelt dus vooral intuïtief en gevoelsmatig.

Met behulp van diverse technieken gecombineerd met spel ga ik hun gebruiksaanwijzing herkennen en kan ik hun gedrag positief sturen.

Ieder kind heeft een eigen vermogen om zijn ideeën over de situatie en de mogelijke oplossingen aan te geven. Mijn uitdaging bestaat erin het kind gemotiveerd te maken voor gedragsverandering. Dit door samen op zoek te gaan naar wat werkt, zoeken naar eerdere oplossingen en het formuleren van stappen richting hun doel. En dit allemaal op een speelse, leuke manier die kinderen en jongeren aanspreekt, namelijk speltherapie.

Wat houdt systemisch werken met kinderen en jongeren in?

Ieder kind maakt deel uit van een systeem.  Verschillende systemen zijn het gezin, de familie, de vriendenkring, de klas of de buurt. Als element van een systeem zijn we op zo’n manier met de andere elementen verbonden, dat wanneer een element verandert, dit een weerslag heeft op de andere elementen en op het hele systeem. Wanneer er bij een kind moeilijkheden spelen, heeft dat een effect op zijn omgeving. Anderzijds beïnvloeden spanningen vanuit de omgeving hoe een kind zich voelt en gedraagt. Een systeem wordt dan ook wel eens vergeleken met een verzameling kleerhangers. Als een van de kleerhangers aan het wiebelen gaat, dan zal dat merkbaar zijn bij alle andere kleerhangers.

Voor wie is systeemtherapie bedoeld?

Bij systeemtherapie ligt de nadruk dus niet op het kind, maar op het kind in relatie tot het systeem, de ander. Hierbij kunnen we zowel met het kind alleen, als met alle betrokkenen samenwerken. Samenwerken om te onderzoeken waarom er stagnaties zijn in de ontwikkeling van het kind, of waarom steeds dezelfde conflicten terugkeren. Er worden verstrikkingen en patronen zichtbaar, waardoor inzicht ontstaat over de posities die men inneemt, over wie en wat er bij een systeem hoort en wat kracht geeft aan een systeem.

Tijdens de gesprekken richten we ons dan bijvoorbeeld  op wat er tussen mensen gebeurt, hoe zij elkaar begrijpen, hoe zij zaken met elkaar oplossen en wat zij van elkaar verwachten. Ook kijken we samen  naar de rolverdeling die binnen een systeem aanwezig is. We bespreken wat de invloed hiervan is op hoe alle betrokkenen zich binnen een systeem voelen en op hoe zij met elkaar omgaan, hoe je je sterker kunt voelen in die rol of hoe je juist een andere rol kunt innemen.

Wanneer is systeemtherapie aan te raden?

Systeemtherapie is aan te raden wanneer de problemen van een kind zich met name afspelen in relatie tot een ander of wanneer individuele problemen (zoals bijvoorbeeld angstklachten, boosheid of somberheidsklachten) moeilijkheden geven in de omgeving of versterkt worden vanuit de omgeving.

Wat is MatriXcoaching?

Het is een individuele vorm van coaching, die kan helpen bij leer- en sociaalemotionele problemen van kinderen. Vaak zijn die met elkaar verbonden; een leerprobleem begint vaak met een emotioneel probleem, of andersom. Via MatriXcoaching is dat goed en snel op te lossen.

Hoe werkt het?

Op school leert het kind niet hoe het moet leren, wel dat en wat het moet leren. Om alles te kunnen verwerken en opslaan, verzint het kind een eigen, unieke strategie, een zelfbedachte manier om dingen te onthouden. Wanneer die leerstrategie niet meer goed werkt en het leren moeilijker wordt, is het handig een nieuwe strategie te bedenken.

Die nieuwe strategie wordt door niemand anders bepaald dan het kind zelf. Het kind maakt er zelf een beleving van. Met de MatriXmethode wordt een patroon dat niet meer werkt doorbroken door het bepalende detail in de ervaring te veranderen, om zodoende een nieuwe leerstrategie te ontwikkelen. Het kind en de coach gaan ontdekken hoe het kind het beste kan doen wat het doet. Die strategie gaat het kind daarna gebruiken als zijn beste manier van leren.

Met een hoofd dat minder vol is kan het kind zich beter concentreren, heeft het meer rust bij het lezen en kan het bijvoorbeeld de tafels beter onthouden. Al na een paar keer oefenen zal het kind merken dat het makkelijker leert. Van chaos naar orde…

Voor wie is MatriXcoaching geschikt?

MatriXcoaching begeleidt kinderen naar een eigen, handige manier van leren, waarmee een stevige basis voor de toekomst wordt gelegd. Kinderen  worden geholpen met het opruimen van hun hoofd. Daarbij kunnen ook mogelijke mentale of emotionele blokkades aangepakt worden. Met de MatriXmethode kunnen kinderen anders kijken naar de dingen. Door de snelle en effectieve methode krijgen kinderen meer zelfvertrouwen, ze vinden leren leuker en ze presteren beter op school. Hierdoor krijgen ze meer tijd om te spelen en om kind te zijn!

Wat is de werkwijze bij individuele coaching?

Je kunt altijd rechtstreeks contact opnemen met CoachingKidz. Een verwijzing is niet noodzakelijk.

Eerst vindt een intakegesprek plaats met u en uw kind waarbij een helder beeld verkregen wordt van de hulpvraag. In deze fase wordt bepaald of we samen verder gaan en zo ja, wat we precies gaan doen. Bij dit gesprek wordt trouwens vrij snel duidelijk of ik kan helpen, dan wel moet doorverwijzen naar meer doorgedreven hulpverlening, zoals een kinderpsycholoog.

Vervolgens doorloopt uw kind een traject van een aantal sessies, gevolgd door een oudergesprek. Hier wordt bepaald of het doel is bereikt dan wel of een verdere begeleiding wenselijk is en waaruit deze dan zal bestaan.

De praktijk wijst vaak uit dat het meestal gaat om een kortdurend coachingtraject. Na ongeveer 5 sessies kan een kind het verder zelf.

Wie is Peggy Carlier?

Mijn naam is Peggy Carlier. Ik ben getrouwd en moeder van 3 volwassen jongens. In mijn praktijk ben ik werkzaam als kinder- en jeugdcoach. Ik ben opgeleid tot Mindful Teacher onder supervisie van Eline Snel, ik ben verbonden aan het Centrum voor Aandachtsontwikkeling op IJburg en Docent aan de Academie voor Mindful Teaching.

Tijdens mijn opleiding psychologie merkte ik dat werken met kinderen mij voldoening schenkt. Met een doel voorop: het welbevinden van het kind. We leven in een maatschappij waarin we allen heel hoge verwachtingen stellen aan onze kinderen. Onbewust verhoogt de omgeving de druk op de kinderen in wat ze allemaal zouden moeten, maar ook in wat ze allemaal niet zouden moeten.

Bovendien worden kinderen via de media een ideaalbeeld voorgeschoteld waaraan ze vaak niet kunnen beantwoorden. Kinderen moeten productief en verantwoordelijk zijn maar tegelijk willen we dat ze ook gelukkig zijn. Als kindercoach leer ik ze echter ontdekken hoe ze echt zijn en leer ik hen verantwoordelijkheden te nemen binnen de eigen mogelijkheden en grenzen.

Ik ben iemand die op een integere en vertrouwelijke manier, met respect voor hun eigen aard, kinderen wil begeleiden in het ontdekken van hun mogelijkheden en kwaliteiten en hen wil leren hoe deze toe te passen in moeilijke situaties. In ieder probleem schuilt immers een kans om te groeien!